ชื่อ-สกุล
  นายวิเชียร    เทศเอม
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ป.บัณฑิต บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ระดับ ป.บัณฑิต
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  055826044 , 081-8889792โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214